Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biblioteka_pilica@poczta.onet.pl

32 67 351 43

Katalog on-line

Aktualności

Regulamin korzystania z zajęć tanecznych

Regulamin korzystania z zajęć tanecznych

REGULAMIN

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zamieszczamy” Regulamin” korzystania z zajęć tanecznych organizowanych w MGBP w Pilicy wraz z Zarządzeniem Dyrektora MGBP w Pilicy dotyczącym wysokości opłat za uczestnictwo w/w zajęciach. Osoby zainteresowane  prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym tekstem.  Wymagane podpisy będą Państwo mogli złożyć w najbliższy wtorek przed zajęciami.


ZARZĄDZENIE Nr 1
DYREKTORA MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PILICY
Z DNIA 30.01.2015 r.
W SPRAWIE ODPŁATNOŚCI ZA UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH TANECZNYCH


Na podstawie art. 28 ust.2 ustawy z dnia 25 października 19991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy § 16 ( dot. prowadzenia gospodarki finansowej ) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam zasady pobierania opłat za udział w  zajęciach tanecznych.

§ 2

Wysokość opłaty wynosi 10 zł miesięcznie.


§ 3

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przyj ecie Regulaminu, który jest załącznikiem Nr 2

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

Dyrektor  Biblioteki
mgr Anna Kowalska

 


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1
Dyrektora MGBP w Pilicy
z dnia 30.01.2015 r.

 
REGULAMIN
ZAJĘĆ TANECZNYCH

Drodzy Rodzice/Opiekunowie, Uczestnicy zajęć

W trosce, aby zajęcia taneczne przebiegały sprawnie, na najwyższym poziomie i aby nasza współpraca układała się z największą korzyścią dla dzieci prosimy o przestrzeganie poniższego Regulaminu. Udział dziecka w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.


I. Postanowienia ogólne:
1.
Zajęcia taneczne należą do edukacyjnej działalności statutowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy.

2.
Celem zajęć jest popularyzowanie tańca i kultury tanecznej, promowanie aktywnego spędzania czasu oraz integrowanie dzieci i młodzieży poprzez taniec.

3.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego regulaminu oraz złożenie pisemnej deklaracji.

II. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy:

 • zapewnia uczestnikom salę;
 • zobowiązana jest o wszelkich istotnych sprawach informować uczestników w trakcie zajęć tanecznych, na tablicy ogłoszeń oraz na blogu biblioteki: bibliotekapilica.blog.pl;
 • zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku uzasadnionej nieobecności instruktora lub niepożądanej ingerencji czynników niezależnych od MGBP;
 • w przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora Biblioteka ma prawo  w wyjątkowych okolicznościach odwołać zajęcia;
 • jeżeli zajęcia nie odbędą się z przyczyn leżących po stronie Biblioteki, zostaną one odrobione w najbliższym możliwym terminie;

III. Prawa uczestnika zajęć:
1Uczestnik ma prawo:

 • brać udział w zajęciach, zgodnie z harmonogramem zajęć dla danej grupy;
 • brać udział, według określonych warunków, we wszystkich imprezach organizowanych przez placówkę;

IV. Obowiązki uczestnika zajęć:
Uczestnik ma obowiązek:

 • przestrzegać wszystkich punktów regulaminu;
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas trwania zajęć związanych z prawidłowym strojem i obuwiem;
 • zapoznawać się z informacjami zamieszczanymi na tablicy ogłoszeń i blogu;
 • przestrzegać obowiązujących norm koleżeńskich i kulturalnych;
 • podporządkować się wszelkim poleceniom i uwagom instruktora w sprawach organizacyjnych i wychowawczych;
 • terminowo dokonywać opłaty za udział w zajęciach;
 • zabrania się wykonywania dzieciom niebezpiecznych figur bez koordynacji instruktora, hałasowania  i biegania w oczekiwaniu na zajęcia na korytarzu lub w szatni. Za uszczerbki na zdrowiu, powstałe przed lub po zajęciach nie odpowiada instruktor;
 • uczestnicy zajęć musza być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW szkolne lub NW rodzinne).

Biblioteka nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków , ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje;

 • poinformować o zamiarze rezygnacji z zajęć miesiąc wcześniej;
 • rodzice lub opiekunowie zobowiązują się pokryć koszty wszelkich szkód wyrządzonych przez dziecko zarówno w Sali, gdzie odbywają się zajęcia jak i na korytarzu.

V. Zasady uczestnictwa w zajęciach:
1.
Na zajęcia należy przychodzić 10 minut przed ich rozpoczęciem, by spokojnie się przebrać.

2.
W przypadku dziecka w wieku do 10 lat rodzic zobowiązany jest sprawdzić, czy instruktor prowadzący jest obecny i oddać dziecko pod jego opiekę.

3.
Dziecko znajduje się pod opieka instruktora od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia zajęć i odbioru przez Rodzica/ inną upoważnioną osobę;

4.
Podczas zajęć obowiązuje zmienny strój do ćwiczeń oraz obuwie taneczne- baletki.

5.
W przypadku nieprzestrzegania zwyczajowo przyjętych norm obyczajowych instruktor ma prawo do usunięcia uczestnika z zajęć tanecznych.

6.
Wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do instruktora grupy.

7.
Wszystkich uczestników obowiązuje zakaz wychodzenia z budynku i sali w trakcie zajęć. Ewentualna chęć wyjścia z sali jest możliwa po przekazaniu informacji i udzieleniu zgody instruktora.

8.
Wszystkich uczestników obowiązuje zakaz wchodzenia na salę taneczną bez instruktora.

9.
Na zajęciach obowiązuje bezwzględny zakaz jedzenia wszelkiego rodzaju art. spożywczych. Napoje stawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.

 • każde dziecko na zajęcia przynosi swój napój;

10.
Na zajęcia zabrania się wprowadzania osób nieupoważnionych oraz nagrywania telefonem komórkowym lub innym sprzętem elektronicznym bez zgody instruktora;


VI. Opłaty:

1.
Opłata za zajęcia jest określona na podstawie Zarządzenia  Dyrektora MGBP w Pilicy.

2.
W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które złożyły pisemną deklarację oraz wniosły opłatę za zajęcia. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy nie zwraca poniesionych opłat za niewykorzystane zajęcia. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, opłata nie jest pomniejszana.

3.
Opłat należy dokonać u wyznaczonego rodzica, do dnia 10 każdego miesiąca. Upoważniony rodzic   na podstawie sporządzonej listy obecności otrzymuje  wystawiony  przez Bibliotekę rachunek a następnie  dokonuje wpłatę na konto bankowe o nr 08 8450 0005 0040 0401 3215 001 BS Wolbrom o/Pilica;

 • rodzice zobowiązują się wspierać dziecko w jego pracy w zespole i pomagać mu wypełniać regulamin tancerza. Motywować i zachęcać do podnoszenia swoich umiejętności;

VII. Postanowienia końcowe:
1.
Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na:

 • fotografowanie i filmowanie dzieci podczas zajęć, warsztatów oraz zamieszczanie zdjęć i nagrań na naszej stronie internetowej i lokalnej prasie;
 • oświadczenie iż dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych  do brania udziału w zajęciach tanecznych;
 • oświadczenie iż dziecko posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (np. NW szkolne lub NW rodzinne)
 • na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji oraz do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 • oświadczenie iż zapoznali  się z regulaminem i zobowiązują się do jego przestrzegania przez siebie i swoje dziecko;

2.
W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Dyrektor MGBP w Pilicy;

3.
Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście na tablicy ogłoszeń oraz na blogu.

11

LUT

2015

1070

razy

czytano

535/818

bibliotekapilica.pl

W naszej bibliotece

Bogaty księgozbiór

Bogaty księgozbiór

Czytelnia internetowa

Czytelnia internetowa

Katalog księgozbioru on-line

Katalog księgozbioru on-line

Wystawy, eventy, spotkania

Wystawy, eventy, spotkania

Przydatne linki

W najbliższym czasie
nie ma żadnego wydarzenia.

Biblioteka w liczbach

0

Zbiorów bibliotecznych

0

Zadowolonych czytelników

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Logo serwisu.

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Pilicy

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia