Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Menu dodatkowe
Zapewniamy
 • Bogaty księgozbiór
 • Czytelnię internetową
 • Katalog księgozbioru on-line
 • Wystawy, eventy, spotkania

Kalendarz

Ciekawostki

 • Na mocy uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej w Pilicy z 1948r została utworzona Gromadzka Biblioteka Publiczna w Pilicy. Pierwszą Bibliotekarką była pracownica Urzędu Gminy Pani Kotnis ...Na mocy uchwały Gromadzkiej ... - czytaj dalej
 • Po przywróceniu naszej miejscowości praw miejskich Biblioteka nasza zmieniła swój status i stała się Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Pilicy a na jej czele od tej chwili stoi ...Po przywróceniu naszej ... - czytaj dalej
 • Obecnie organizacja biblioteki przedstawia się następująco: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy – centrala oraz dwie filie: w Sławniowie i Wierbce. Od 2014 roku Biblioteka w ...Obecnie organizacja ... - czytaj dalej

Deklaracja dostępności

Strona główna » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy


 

Wstęp Deklaracji

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.bibliotekapilica.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-10-13.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-20.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:

  • Przejdź do menu głównego: ALT + 1

  • Przejdź do treści: ALT + 2

  • Przejdź do wyszukiwarki: ALT +3

  • Przejdź do menu dodatkowego: ALT + 4

  • Uruchom werscję dla słabowidzących: ALT + 5

 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.

 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.

 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna;

 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające 
  z technologii asystujących:

  • zmiana wielkości czcionki

  • zmiana kontrastu

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: biblioteka_pilica@poczta.onet.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

1. Budynek: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy, ul. Zawierciańska 12, 42-436 Pilica.

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od ul. Klasztornej, drugie służbowe od ul. Zawierciańskiej.

 • Do wejścia głównego prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

 • W budynku nie ma windy.

 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

2. Budynek: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Filia Nr 1 w Wierbce, ul. Kościelna 8, 42-436 Pilica.

 • Do budynku prowadzi jedno wejściod ul. Kościelnej.

 • Do wejścia prowadzą: schody. Nie ma podjazdu dla wózków.

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 • Budynek nie ma dostępu dla osób na wózkach.

 • W budynku nie ma windy.

 • Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

3. Budynek: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Filia Nr 3 w Sławniowie, ul. Długa 118, 42-436 Pilica.

 • Do budynku prowadzi jedno wejściod ul. Długiej.

 • Do wejścia nie prowadzą schody.

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 • Budynek nie ma dostępu dla osób na wózkach.

 • W budynku nie ma windy.

 • Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego. 


   

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy
ul. Zawierciańska 12, 42 - 436 Pilica

tel.: 32 673 51 43
e-mail: biblioteka_pilica@poczta.onet.pl

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy, biblioteka Pilica
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna