Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biblioteka_pilica@poczta.onet.pl

32 67 351 43

Katalog on-line

Dla czytelnika

Regulamin korzystania z logo

Regulamin korzystania z logo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOGO
MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PILICY


§1

 1. Logo Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy jest oficjalną częścią identyfikacji wizualnej (znakiem firmowym) Biblioteki, który staje się wizytówką i będzie używany do celów promocyjnych, identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych oraz jest wykorzystywany przy publikacji materiałów informacyjnych, a także wszelkich innych materiałów i dokumentów wydawanych przez Bibliotekę w formie tradycyjnej i elektronicznej. Służy do oznakowania przedsięwzięć organizowanych, współorganizowanych lub współfinansowanych przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Pilicy. Logo Biblioteki może być używane:
 1. Podczas uroczystości krajowych i zagranicznych, w których Biblioteka jest gospodarzem, współgospodarzem lub uczestnikiem;
 2. Podczas wszelkich imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, turystycznym i rekreacyjnym, które są wpierane finansowo lub organizacyjnie przez Bibliotekę;
 3. Do sygnowania wydawnictw współpracujących z Biblioteką;
 4. Jako element promocyjny na wszystkich upominkach, drukach, gadżetach, pamiątkach i nośnikach reklamowych związanych z Biblioteką;
 5. W wydarzeniach, które zostały objęte patronatem Biblioteki;
 6. W innych przypadkach, jeżeli jest to związane z promocją Biblioteki.
 1. Logo może być używane tylko ściśle ze wzorem i specyfikacją techniczną zawartą w Księdze Znaku.
 2. Obowiązujący wzór Logo znajduje się na oficjalnej stornie internetowej Biblioteki i w Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki.
 3. Nie dopuszcza się stosowania modyfikacji Logo, a jego używanie nie może być sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, porządkiem publicznym oraz naruszać dobrych obyczajów.

§2

Prawo używania Logo Biblioteki przysługuje:

 1. Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica
 2. Radzie Miasta i Gminy w Pilicy
 3. Jednostkom organizacyjnym Gminy Pilica

§3

 1. Używanie Logo Biblioteki przez inne podmioty niż określone w §2 wymaga pisemnej zgody Dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy.
 2. Warunkiem uzyskania zgody jest złożenie wniosku, z uwzględnieniem danych wnioskodawcy oraz przeznaczenia wykorzystania Logo, wraz oświadczeniem o treści: Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z zasadami używania Logo Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy, a jego wykorzystanie nastąpi po uzyskaniu zgody Dyrektora Biblioteki.
 3. Zgodę wydaje się na czas określony we wniosku.
 4. Dyrektor Biblioteki może wyrażoną zgodę cofnąć lub zawiesić, jeżeli podmiot uprawniony nie zachowuje warunków zawartych w Regulaminie i we wniosku zainteresowanego podmiotu, na który zastała udzielona zgoda Dyrektora.
 5. Dyrektor Biblioteki rozpatruje wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z Logo, o którym mowa w §1, w ciągu 14 dni od jego złożenia.
 6. Logo jest udostępniane wyłącznie przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Pilicy w różnych formach graficznych (jpg, png, svg, pdf).

§4

Udzielona zgoda Dyrektora Biblioteki wygasa wskutek:

 1. Upływu okresu, na który zastała udzielona;
 2. Zakończenia imprez bądź przedsięwzięcia, na które została udzielona;
 3. Zaprzestania przez uprawnionego działalności, z którą zgoda była związana.

§5

Korzystanie z Logo przez podmioty nieupoważnione bądź w sposób sprzeczny z Regulaminem będzie uważane za naruszenie praw przysługujących Bibliotece i będzie sankcjonowane na drodze prawnej w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisu Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§6

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian niniejszego Regulaminu.

W naszej bibliotece

Bogaty księgozbiór

Bogaty księgozbiór

Czytelnia internetowa

Czytelnia internetowa

Katalog księgozbioru on-line

Katalog księgozbioru on-line

Wystawy, eventy, spotkania

Wystawy, eventy, spotkania

Przydatne linki

W najbliższym czasie
nie ma żadnego wydarzenia.

Biblioteka w liczbach

0

Zbiorów bibliotecznych

0

Zadowolonych czytelników

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Logo serwisu.

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Pilicy

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia