Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biblioteka_pilica@poczta.onet.pl

32 67 351 43

Katalog on-line

Dla czytelnika

Regulamin organizacyjny MGBP

Regulamin organizacyjny MGBP

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W  PILICY


POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1

Biblioteka działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:   

 1. Statut MGBP w Pilicy.
 2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1479 tj.).
 3. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 tj.).

§ 2

 1. Regulamin Organizacyjny MGBP w Pilicy, zwany dalej Regulaminem określa organizację wewnętrzną oraz funkcjonowanie Biblioteki, a w   szczególności:
  • strukturę organizacyjną MGBP;
  • kompetencje i podstawowe obowiązki służbowe pracowników na stanowiskach kierowniczych;
  • zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych.
 2. Funkcjonowanie Biblioteki oparte jest na zasadach jednoosobowego zarządzania, podporządkowania służbowego, wyraźnego podziału kompetencji i funkcji służbowych oraz całkowitej indywidualnej odpowiedzialności za realizację wszystkich powierzonych prac i zadań.
 3. Regulamin organizacyjny uzupełnia schemat graficzny struktury organizacyjnej Biblioteki, jako załącznik.

§ 3

MGBP jest samorządową instytucją kultury, posiadająca osobowość prawną.

§ 4

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Bibliotece, MGBP – oznacza Miejsko-Gminną  Bibliotekę Publiczną w Pilicy.
 2. Komórce organizacyjnej - oznacza to każde samodzielne, wyodrębnione w strukturze Biblioteki ogniwo organizacyjne np. dział, filię, samodzielne stanowisko itp.
 3. Dyrektorze – oznacza to Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy.
 4. Samodzielnym stanowisku – oznacza to jednoosobowe stanowisko pracy wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Biblioteki, bezpośrednio podporządkowane Dyrektorowi.

§ 5

MGBP jest Pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 6

Wszyscy pracownicy MGBP zobowiązani są do kierowania się w pracy dobrem Biblioteki, interesem jej czytelników i użytkowników, przestrzegania zasad etyki zawodowej i zachowania tajemnicy służbowej.

ORGANIZACJA  BIBLIOTEKI

§ 7

 1. Struktura organizacyjna Biblioteki składa się z biblioteki w Pilicy, dwóch filii oraz  samodzielnych stanowisk pracy.
 2. Komórki organizacyjne można tworzyć, jeżeli są spełnione następujące przesłanki:
 • wydzielenie zakresu zadań jest merytorycznie uzasadnione;
 • realizacja tych zadań wymaga organizacyjnego wyodrębnienia grupy pracowników i podporzadkowania ich bezpośrednio jednemu przełożonemu.
 1. Komórki organizacyjne są zobowiązane do współpracy i współdziałania przy rozwiązywaniu wspólnych zadań i realizacji celów.
 2. Każda komórka organizacyjna Biblioteki gromadzi i przechowuje dokumentację według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej oraz przepisów szczegółowych.

§ 8

Filia jest podstawową komórką organizacyjną, zajmującą się określoną problematyką i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzanie nimi.

§ 9

Samodzielne stanowisko pracy jest najmniejszą komórką organizacyjną, którą tworzy się w wypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki, nie uzasadniającego powołania większej komórki organizacyjnej.

§ 10

Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi rozstrzyga Dyrektor.

§ 11

W skład struktury organizacyjnej MGBP wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Dyrektor.                                                                                                     
 2. Główny Księgowy.               
 3. Biblioteka w Pilicy.                                                 
 4. Filie biblioteczne:
 • Filia w Sławniowie;                                                                   
 • Filia w Wierbce.                                                                                    

ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ

§ 13

 1. Dyrektor kieruje Biblioteką.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Pilica.

§ 14

 1. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony pracownik, stosownie do udzielonego pełnomocnictwa.
 2. Osoby zastępujące Dyrektora ponoszą za swoje działania pełną odpowiedzialność.

§ 15

 1. Wszystkie komórki organizacyjne Biblioteki są organizacyjnie podporządkowane Dyrektorowi.
 2. W zakresie organizacji struktury Biblioteki Dyrektor w szczególności:
 • dokonuje zmian organizacyjnych w strukturze Biblioteki, zgodnie z zasadami i w trybie określonym w Statucie i niniejszym Regulaminie;
 • ustala lokalizację, wielkość obsady osobowej i rodzaje stanowisk w komórkach organizacyjnych;
 • powołuje zespoły do wykonywania zadań wykraczających poza rzeczowy zakres działania jednej komórki  lub związanych z zakresami działań kilku komórek.

§ 16

 1. Dyrektor MGBP, w ramach przypisanych kompetencji, w szczególności:
 • zarządza Biblioteką i organizuje jej działalność, zapewniając sprawne funkcjonowanie i wykonanie budżetu;
 • reprezentuje MGBP na zewnątrz;
 • w porozumieniu z kierownikami planuje, organizuje, koordynuje i kontroluje ich działalność;
 • wydaje dyspozycje dotyczące realizacji zadań;
 • tworzy odpowiedni system organizacji pracy oraz przepływu informacji ułatwiających sprawne działanie Biblioteki i podejmowanie optymalnych decyzji;
 • kieruje polityką kadrową Biblioteki;
 • organizuje skuteczny system kontroli wewnętrznej;
 • sprawuje nadzór nad prawidłowym stosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi;
 • podejmuje działania w celu wyegzekwowania realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących funkcjonowania Biblioteki;
 • zapewnia bezpieczne warunki pracy oraz właściwe zabezpieczenie ppoż i ochrony mienia;
 • wykonuje obowiązki szefa obrony cywilnej na terenie Biblioteki;
 • zapewnia ochronę tajemnicy państwowej i służbowej;
 • realizuje przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • przyjmuje skargi i wnioski z zakresu działania MGBP oraz nadzoruje ich załatwienie;
 • ustala założenia do planów w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie środków na realizację statutowych zadań Biblioteki.

§ 17

Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Biblioteki.

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW

§ 18

Wszelkie sprawy załatwiane są drogą służbową, tzn. poprzez bezpośredniego przełożonego.

§ 19

 1. Do podpisu Dyrektora zastrzeżone są:
 • pisma i wystąpienia kierowane do organów administracji publicznej, instytucji, organizacji społecznych i politycznych oraz innych podmiotów;
 • wewnętrzne akty prawne;
 • umowy oraz inne dokumenty zawierające oświadczenia woli w imieniu Biblioteki;
 • umowy oraz inne dokumenty, które mogą spowodować powstanie zobowiązań finansowych, które kontrasygnuje Główny Księgowy;
 • pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w imieniu MGBP;
 • decyzje w sprawach indywidualnych, z zakresu administracji i zarządzania Biblioteką;
 • materiały opracowane dla Rady Miejskiej i jej komisji;
 • pisma do Biblioteki Śląskiej sprawującej opiekę merytoryczną;
 • inne pisma o szczególnym znaczeniu, w tym:
 1. przyjmowania, zwalniania, awansowania, nagradzania i karania pracowników;
 2. wnioski o nadanie odznaczeń i wyróżnień;
 3. wnioski o urlopy macierzyńskie, wychowawcze i bezpłatne;
 4. świadectwa i opinie pracownicze.
 • inne pisma indywidualnie.
 1. Zasady obiegu dokumentacji w MGBP oraz wzory stosowanych pieczątek określa Instrukcja Kancelaryjna, a w sprawach stanowiących tajemnicę służbową i skarbową, a także w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych  - odrębne przepisy.

ORGANIZACJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ-ZARZĄDCZEJ

§ 20

 1. W Bibliotece obowiązuje kontrola zarządcza, stanowiąca ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
 2. Działania związane z kontrolą zarządczą reguluje System Kontroli Zarządczej obowiązujący w MGBP.

ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH BIBLIOTEKI

§ 21

Wszyscy pracownicy Biblioteki obowiązani są przede wszystkim:

 1. wykazywać się kompetencjami zawodowymi zgodnymi  z przydzielonymi im zadaniami, przejawiać inicjatywę w zakresie realizacji zadań określonych w zakresach czynności oraz wnikliwie, szybko i profesjonalnie wykonywać przydzielone prace;
 2. wykonywać polecenia służbowe przełożonych;
 3. znać przepisy i normy dotyczące wykonywanych prac i ich przestrzegać;
 4. pogłębiać wiedzę niezbędną do wykonywania prac, podnosić kwalifikacje zawodowe, jakość wykonywanej pracy, a także usprawniać sposób jej wykonania;
 5. przestrzegać ustalonych zasad organizacji pracy i trybu postępowania;
 6. przestrzegać porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż.;
 7. dbać o mienie Biblioteki;
 8. współdziałać między sobą i udzielać pomocy w wykonywaniu zadań.

§ 22

 1. Pracownik ponosi odpowiedzialność wobec bezpośredniego przełożonego za wypełnianie obowiązków wynikających z zakresu czynności, a przede wszystkim za:
 • terminowość i jakość wykonywanej pracy na powierzonym stanowisku;
 • powierzone mu wartości majątkowe Biblioteki;
 • rzetelne, prawidłowe i zgodne z rzeczywistością opracowywanie dokumentacji związanej z jego stanowiskiem pracy;
 • przestrzeganie regulaminu pracy i innych przepisów regulujących obowiązki
  i uprawnienia pracownicze.
 1. Pracownik jest uprawniony między innymi do:
 • otrzymania od przełożonego indywidualnego zakresu czynności i odpowiedzialności na zajmowanym stanowisku;
 • otrzymania od przełożonego instruktażu i wyjaśnień dotyczących sposobu załatwiania wniosków usprawniających czynności zadań dodatkowych;
 • składania wniosków usprawniających pracę;
 • otrzymania przydziału środków niezbędnych do wykonywania zadań.
 1. Szczegółowe zadania pracowników określają ich zakresy czynności.

§ 23

Samodzielne stanowiska pracy w Bibliotece oznaczają jednoosobowe stanowiska pracy działające zgodnie z zakresem zadań, uprawnień, przepisów szczegółowych i obowiązków służbowych.

ZADANIA  I  KOMPETENCJE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SAMODZIELNYCH STANOWISK

§ 24

 1. Główny Księgowy:
 • planowe i celowe realizowanie budżetu instytucji, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • ustalenie stanu i wyniku finansowego;
 • sporządzanie rocznych planów finansowych, analiz, sprawozdań statystycznych i bilansowych;
 • dokonywanie wstępnej kontroli:
 1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • prowadzenie rachunku oraz wykonywanie innych obowiązków zgodnie z przepisami o głównych księgowych;
 • bieżące aktualizowanie zmian w prawie w zakresie wykonywanych obowiązków i czynności;
 • występowanie jako pełnomocnik Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy przy dysponowaniu rachunkami bankowymi i wydawania innych dyspozycji o charakterze finansowo-księgowym wynikających z przepisów szczególnych.
 1. Pomoc administracyjna:
 • wykonywanie różnych, drobnych prac administracyjno – biurowych;
 • sporządzanie dokumentacji;
 • obsługa programów komputerowych koniecznych do wykonywania obowiązków, takich jak edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne i bazy danych;
 • obsługa sekretariatu Biblioteki;
 • obsługiwanie urządzeń biurowych, takich jak komputer, drukarka czy kserokopiarka;
 • obsługa poczty tradycyjnej i elektronicznej, prace pomocnicze w zakresie spraw związanych z wysyłką, segregacją i rejestracją korespondencji;
 • czuwanie nad terminowym realizowaniem poleceń i załatwianiem korespondencji;
 • wykonywanie innych, wynikających z zakresu obowiązków służbowych, czynności zleconych przez dyrektora biblioteki oraz stała współpraca z pozostałymi pracownikami biblioteki;
 1. Stanowiska pracowników gospodarczych:
 • utrzymywanie czystości w bibliotece poprzez codzienne sprzątanie wszystkich pomieszczeń; mycie i odkurzanie podłóg; sprzętów, mebli, drzwi, parapetów, wynoszenie śmieci, czyszczenie sanitariatów oraz okresowe mycie lamp, kaloryferów, żaluzji, rolet, okien;
 • utrzymywanie czystości wokół budynku, w tym odśnieżanie, grabienie liści, koszenie trawy i inne zlecone prace porządkowe;
 • czyszczenie  zbiorów bibliotecznych (po uzgodnieniu z kierownikiem);
 • podlewanie kwiatów;
 • okresowa oprawa zbiorów;
 • uczestniczenie w pracach porządkowych przy i po remontach, malowaniu i innych pracach awaryjnych we wszystkich placówkach bibliotecznych i magazynach bibliotecznych u przełożonego;
 • zgłaszanie braków i odbiór środków czystości u przełożonego;
 • planowanie zapotrzebowania środków czystości zgodnie z ustalonymi obowiązującymi procedurami i terminami, po zaopiniowaniu przez kierownika;
 • okresowe uczestniczenie  w zastępstwach  w  razie  nieobecności  innych  pracowników  obsługi we wszystkich placówkach bibliotecznych;
 • obsługa  pieca centralnego ogrzewania w kotłowni budynku biblioteki;
 • przestrzeganie zasad obsługi i eksploatacji kotła oraz  zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej;
 • utrzymanie właściwej temperatury w bibliotece i innych pomieszczeniach;
 • nadzór nad prawidłową pracą instancji grzewczej oraz bieżące monitorowanie stanu paliwa w zbiornikach.
 1. Bibliotekarz:
 • prawidłowe organizowanie pracy na zajmowanym stanowisku;
 • uczestniczenie w różnych formach dokształcania;
 • zapoznanie się z publikacjami i prasą fachową;
 • gromadzenie i opracowanie zbiorów;
 • prowadzenie ewidencji zbiorów oraz dokumentacji wpływów i ubytków;
 • prowadzenie ewidencji czytelników i usług biblioteczno-informacyjnych;
 • organizowanie i prowadzenie pracy kulturalnej i edukacyjnej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi;
 • prowadzenie lekcji bibliotecznych;
 • egzekwowanie od czytelników należności za zniszczone książki, zagubione lub przetrzymywane;
 • współpraca z innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się animacją kulturalną;
 • inne czynności wynikające z działalności statutowej.
 1. Pomoc biblioteczna:
 • opracowywanie techniczne zbiorów;
 • zabezpieczanie i ochrona zbiorów;
 • uczestniczenie w selekcji zbiorów bibliotecznych;
 • rejestrowanie podstawowych transakcji bibliotecznych: wypożyczenie/zwrot;
 • segregowanie materiałów bibliotecznych i włączanie ich w obieg;
 • pomaganie użytkownikom biblioteki w uzyskaniu dostępu do podstawowych materiałów bibliotecznych;
 • pomoc bibliotekarzom i użytkownikom w obsługiwaniu urządzeń biurowych;
 • organizowanie imprez bibliotecznych pod kierunkiem bibliotekarza;
 • wykonywanie czynności porządkowych;
 1. Instruktor artystyczny:
 • praca przy organizacji przeglądów, konkursów, koncertów, spektakli i innych wydarzeń artystycznych z udziałem wykonawców profesjonalnych i amatorskich;
 • realizacja zajęć (form stałych) z zakresu edukacji artystycznej oraz edukacji kulturowej;
 • organizowanie występów i prezentacji własnych zespołów artystycznych oraz uczestnictwa zespołów w przeglądach, konkursach itp.;
 • prowadzenie naboru do zespołów artystycznych i zespołów zainteresowań;
 • pełnienie obowiązków związanych z obsługą kontaktu z odbiorcami kultury i uczestnikami zajęć w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Pilicy;
 • dbałość o bezpieczeństwo uczestników prowadzonych zajęć;
 • prowadzenie dokumentacji prowadzonej edukacji artystycznej (dziennik zajęć);
 • opracowywanie i realizowanie programów, projektów i innych przedsięwzięć dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • inspirowanie i organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego, adresowanych do mieszkańców gminy;
 • organizowanie różnych form działalności z zakresu edukacji kulturalnej, w tym spotkań autorskich z osobami prezentującymi różne dziedziny kultury, sztuki i wiedzy;
 • nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami artystycznymi celem organizowania imprez, współpraca z lokalnymi twórcami oraz twórcami z innych miejscowości;
 • dostosowanie ofert programowych do potrzeb środowiska, zainteresowań poszczególnych grup odbiorców i bieżących wydarzeń;
 • udzielanie doradztwa w zakresie edukacji artystycznej i wyboru form zajęć prowadzonych w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Pilicy;
 • pomoc w załatwianie formalności związanych z organizacją imprez;
 • pozyskiwanie sponsorów prowadzonej działalności (nagrody rzeczowe, środki finansowe);
 • udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków publicznych, unijnych i krajowych w celu wzbogacenia oferty programowej Biblioteki;
 • współpraca z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie realizacji zadań Biblioteki oraz w celu organizacji i realizacji wspólnych projektów i wydarzeń;
 • obsługa i konserwacja urządzeń: technicznych, elektronicznych, audiowizualnych, akustycznych;
 • projektowanie i wykonywanie materiałów promujących działalność MGBP w Pilicy;
 • współtworzenie strony internetowej MGBP oraz obsługa social mediów;
 • sporządzanie w formie elektronicznej reklamy merytorycznej z działalności MGBP.
 1. Filia biblioteczna, jest agendą udostępniania zewnętrznego i prezencyjnego,  zlokalizowaną poza siedzibą Biblioteki w Pilicy. Do zakresu działania Filii należy:
 • gromadzenie, przechowanie i udostępnianie zbiorów;
 • prowadzenie ewidencji zbiorów oraz dokumentacji wpływów i ubytków;
 • prowadzenie ewidencji czytelników i usług biblioteczno-informacyjnych;
 • egzekwowanie od czytelników należności za zniszczone, zagubione lub przetrzymywane materiały biblioteczne;
 • prowadzenie służby informacyjno-bibliograficznej;
 • organizowanie i prowadzenie pracy kulturalnej i edukacyjnej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi;
 • prowadzenie lekcji bibliotecznych z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego;
 • współpraca z innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się animacją kulturalną  i edukacją dzieci i młodzieży;
 • opracowywanie planów i projektów z zakresu działalności filii;
 • prowadzenie dokumentacji filii;
 • prowadzenie sprawozdawczości z pracy filii;
 • doskonalenie zawodowe.

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 25

Zmiany w Regulaminie  są dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 26

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o bibliotekach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Statutu Biblioteki, Regulaminu Pracy i inne szczegółowe uregulowania prawne.

W naszej bibliotece

Bogaty księgozbiór

Bogaty księgozbiór

Czytelnia internetowa

Czytelnia internetowa

Katalog księgozbioru on-line

Katalog księgozbioru on-line

Wystawy, eventy, spotkania

Wystawy, eventy, spotkania

Przydatne linki

W najbliższym czasie
nie ma żadnego wydarzenia.

Biblioteka w liczbach

0

Zbiorów bibliotecznych

0

Zadowolonych czytelników

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Logo serwisu.

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Pilicy

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia