Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biblioteka_pilica@poczta.onet.pl

32 67 351 43

Katalog on-line

Dla czytelnika

Regulamin zajęć muzycznych MGBP

Regulamin zajęć muzycznych MGBP

REGULAMIN ZAJĘĆ MUZYCZNYCH
w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Pilicy


§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach muzycznych polegających na świadczeniu usług edukacyjnych przez Instruktora w zakresie nauki gry na instrumentach oraz teorii muzyki.
 2. Zajęcia muzyczne odbywają się w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Pilicy, plac Mickiewicza 50, 42-436 Pilica.
 3. Zajęcia muzyczne odbywają się w czasie trwania roku kalendarzowego.

§ 2

 1. Instruktorzy zobowiązani są do:
 1. terminowego przeprowadzenia zajęć;
 2. informowania rodziców/opiekunów o zmianie godziny zajęć;
 3. informowanie rodziców/opiekunów o postępach ucznia;
 4. opieki nad uczniami przebywającymi na zajęciach.
 1. Instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników zajęć przed i po zajęciach.
 2. Uczestnik zobowiązany jest regularnie uczęszczać i przygotowywać się do zajęć.

§ 3

 1. Czas trwania zajęć:
 1. zajęcia indywidualne z instrumentu połączone z zajęciami teoretycznymi odbywają się 1 x w tygodniu po 60 min.
 2. zajęcia indywidualne z instrumentu połączone z zajęciami teoretycznymi odbywają się 1 x w tygodniu po 30 min.
 1. Decyzja o czasie trwania lekcji należy do Instruktora i jest zależna od indywidualnych predyspozycji ucznia.

§ 4

 1. Warunkiem podjęcia nauki na zajęciach muzycznych jest uiszczenie opłaty za naukę.
 2. Obowiązek zapłaty powstaje w miesiącu, w którym uczestnik rozpoczyna naukę.
 3. Opłata za zajęcia wynosi: 50 zł za godzinę i analogicznie 25 zł za pół godziny. Uczestnicy są zobowiązani do terminowego wnoszenia opłat za naukę do 14 – tego każdego miesiąca, a za miesiąc grudzień do dnia 21 – go na konto BS WOLBROM O/PILICA 08 8450 0005 0040 0401 3215 0001, zgodnie z wystawionym rachunkiem.
 4. Wprowadza się rozliczenie godzinowe, rozliczane na koniec miesiąca.
 5. Brak terminowej wpłaty skutkuje zawieszeniem zajęć oraz skreśleniem uczestnika z listy.
 6. Po uregulowaniu zaległości uczestnik może ponownie brać udział w zajęciach.

§ 5

 1. W ramach profilaktycznych zajęć muzycznych p.n.: „Uzależnieni muzyką”, uczestnikom przysługuje dopłata do zajęć w wysokości 50% wartości kosztów miesięcznych zajęć.
 2. Uczestnikami zajęć objętych dopłatą będą dzieci oraz młodzież, do ukończenia szkoły średniej, z terenu Miasta i Gminy Pilica.

§ 6

 1. Zajęcia edukacyjne odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć.
 2. Nieobecności uczestnika na zajęciach należy poinformować Instruktora osobiście lub telefonicznie na numer telefonu 883-898-838.
 3. W przypadku notorycznej nieobecności ucznia na zajęciach (2 razy w ciągu miesiąca bez podania przyczyny), uczestnik może zostać skreślony z listy.

§ 7

 1. Nieobecność Instruktora na zajęciach skutkuje odbyciem zajęć w innym terminie.
 2. Instruktor zobowiązany jest powiadomić uczestnika zajęć o tym fakcie z jednodniowym wyprzedzeniem.

§ 8

 1. Zajęcia odbywają się tylko pod opieką Instruktora.
 2. Sprzętu dostępnego na sali należy używać tylko w sposób przeznaczony oraz pod opieką Instruktora.
 3. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do słuchania poleceń Instruktora.
 4. Na zajęciach należy pojawiać się punktualnie.
 5. Wszelkie problemy zdrowotne powstałe w trakcie zajęć należy bezzwłocznie zgłosić prowadzącemu.
 6. Do zajęć muzycznych w MGBP w Pilicy dopuszczane będą jedynie osoby niewykazujące objawów choroby, między innymi takich jak gorączka, kaszel, duszności, katar.
 7. Na terenie MGBP w Pilicy mogą przebywać wyłącznie uczestnicy odbywających się właśnie zajęć oraz pracownicy i instruktorzy. Każdy wchodzący na zajęcia podać musi Instruktorowi swoje imię i nazwisko w celu weryfikacji.
 8. Osoby niestosujące się do powyższych zaleceń pracownik MGBP w Pilicy lub Instruktor ma prawo wezwać do opuszczenia placówki.

§ 9

 1. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oznacza jego akceptację.
 2. Nieodłącznym elementem Regulaminu są Załączniki nr 1, 2 i 3.
 3. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej MGBP w Pilicy.
 4. MGBP w Pilicy zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.

W naszej bibliotece

Bogaty księgozbiór

Bogaty księgozbiór

Czytelnia internetowa

Czytelnia internetowa

Katalog księgozbioru on-line

Katalog księgozbioru on-line

Wystawy, eventy, spotkania

Wystawy, eventy, spotkania

Przydatne linki

W najbliższym czasie
nie ma żadnego wydarzenia.

Biblioteka w liczbach

0

Zbiorów bibliotecznych

0

Zadowolonych czytelników

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Logo serwisu.

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Pilicy

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia