Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Menu dodatkowe
Zapewniamy
 • Bogaty księgozbiór
 • Czytelnię internetową
 • Katalog księgozbioru on-line
 • Wystawy, eventy, spotkania

Kalendarz

Ciekawostki

 • Na mocy uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej w Pilicy z 1948r została utworzona Gromadzka Biblioteka Publiczna w Pilicy. Pierwszą Bibliotekarką była pracownica Urzędu Gminy Pani Kotnis ...Na mocy uchwały Gromadzkiej ... - czytaj dalej
 • Po przywróceniu naszej miejscowości praw miejskich Biblioteka nasza zmieniła swój status i stała się Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Pilicy a na jej czele od tej chwili stoi ...Po przywróceniu naszej ... - czytaj dalej
 • Obecnie organizacja biblioteki przedstawia się następująco: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy – centrala oraz dwie filie: w Sławniowie i Wierbce. Od 2014 roku Biblioteka w ...Obecnie organizacja ... - czytaj dalej

Regulamin korzystania z logo

Strona główna » Dla czytelnika » Regulamin korzystania z logo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOGO
MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PILICY


§1

 1. Logo Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy jest oficjalną częścią identyfikacji wizualnej (znakiem firmowym) Biblioteki, który staje się wizytówką i będzie używany do celów promocyjnych, identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych oraz jest wykorzystywany przy publikacji materiałów informacyjnych, a także wszelkich innych materiałów i dokumentów wydawanych przez Bibliotekę w formie tradycyjnej i elektronicznej. Służy do oznakowania przedsięwzięć organizowanych, współorganizowanych lub współfinansowanych przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Pilicy. Logo Biblioteki może być używane:
 1. Podczas uroczystości krajowych i zagranicznych, w których Biblioteka jest gospodarzem, współgospodarzem lub uczestnikiem;
 2. Podczas wszelkich imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, turystycznym i rekreacyjnym, które są wpierane finansowo lub organizacyjnie przez Bibliotekę;
 3. Do sygnowania wydawnictw współpracujących z Biblioteką;
 4. Jako element promocyjny na wszystkich upominkach, drukach, gadżetach, pamiątkach i nośnikach reklamowych związanych z Biblioteką;
 5. W wydarzeniach, które zostały objęte patronatem Biblioteki;
 6. W innych przypadkach, jeżeli jest to związane z promocją Biblioteki.
 1. Logo może być używane tylko ściśle ze wzorem i specyfikacją techniczną zawartą w Księdze Znaku.
 2. Obowiązujący wzór Logo znajduje się na oficjalnej stornie internetowej Biblioteki i w Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki.
 3. Nie dopuszcza się stosowania modyfikacji Logo, a jego używanie nie może być sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, porządkiem publicznym oraz naruszać dobrych obyczajów.

§2

Prawo używania Logo Biblioteki przysługuje:

 1. Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica
 2. Radzie Miasta i Gminy w Pilicy
 3. Jednostkom organizacyjnym Gminy Pilica

§3

 1. Używanie Logo Biblioteki przez inne podmioty niż określone w §2 wymaga pisemnej zgody Dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy.
 2. Warunkiem uzyskania zgody jest złożenie wniosku, z uwzględnieniem danych wnioskodawcy oraz przeznaczenia wykorzystania Logo, wraz oświadczeniem o treści: Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z zasadami używania Logo Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy, a jego wykorzystanie nastąpi po uzyskaniu zgody Dyrektora Biblioteki.
 3. Zgodę wydaje się na czas określony we wniosku.
 4. Dyrektor Biblioteki może wyrażoną zgodę cofnąć lub zawiesić, jeżeli podmiot uprawniony nie zachowuje warunków zawartych w Regulaminie i we wniosku zainteresowanego podmiotu, na który zastała udzielona zgoda Dyrektora.
 5. Dyrektor Biblioteki rozpatruje wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z Logo, o którym mowa w §1, w ciągu 14 dni od jego złożenia.
 6. Logo jest udostępniane wyłącznie przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Pilicy w różnych formach graficznych (jpg, png, svg, pdf).

§4

Udzielona zgoda Dyrektora Biblioteki wygasa wskutek:

 1. Upływu okresu, na który zastała udzielona;
 2. Zakończenia imprez bądź przedsięwzięcia, na które została udzielona;
 3. Zaprzestania przez uprawnionego działalności, z którą zgoda była związana.

§5

Korzystanie z Logo przez podmioty nieupoważnione bądź w sposób sprzeczny z Regulaminem będzie uważane za naruszenie praw przysługujących Bibliotece i będzie sankcjonowane na drodze prawnej w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisu Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§6

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian niniejszego Regulaminu.

ZAŁĄCZNIKI

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy
ul. Zawierciańska 12, 42 - 436 Pilica

tel.: 32 673 51 43
e-mail: biblioteka_pilica@poczta.onet.pl

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy, biblioteka Pilica
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna