Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Menu dodatkowe
Zapewniamy
 • Ciekawą lekturę
 • Bogaty księgozbiór
 • Czytelnię internetową
 • Katalog księgozbioru on-line
 • Wystawy, eventy, spotkania

Kalendarz

Ciekawostki

 • Na mocy uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej w Pilicy z 1948r została utworzona Gromadzka Biblioteka Publiczna w Pilicy. Pierwszą Bibliotekarką była pracownica Urzędu Gminy Pani Kotnis ...Na mocy uchwały Gromadzkiej ... - czytaj dalej
 • Po przywróceniu naszej miejscowości praw miejskich Biblioteka nasza zmieniła swój status i stała się Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Pilicy a na jej czele od tej chwili stoi ...Po przywróceniu naszej ... - czytaj dalej
 • Obecnie organizacja biblioteki przedstawia się następująco: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy – centrala oraz dwie filie: w Sławniowie i Wierbce. Od 2014 roku Biblioteka w ...Obecnie organizacja ... - czytaj dalej

Regulamin zajęć muzycznych MGBP

Strona główna » Dla czytelnika » Regulamin zajęć muzycznych MGBP

REGULAMIN ZAJĘĆ MUZYCZNYCH

w MGBP w Pilicy


§1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach muzycznych polegających na świadczeniu usług edukacyjnych przez Instruktora w zakresie nauki gry na instrumentach oraz teorii muzyki.

 2. Zajęcia muzyczne odbywają się w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Pilicy, ul. Zawierciańska 12, 42-436 Pilica.

 3. Zajęcia muzyczne odbywają się w czasie trwania roku szkolnego.

 4. Zważywszy na ogłoszenie stanu epidemii na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w czasie jej trwania zajęcia mogą odbywać się w sposób zdalny.

§2

 1. Instruktorzy zobowiązani są do:
 1. terminowego przeprowadzenia zajęć;
 2. informowania rodziców/opiekunów o zmianie godziny zajęć;
 3. informowanie rodziców/opiekunów o postępach ucznia;
 4. opieki nad uczniami przebywającymi na zajęciach.

 

 1. Instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników zajęć przed i po zajęciach.
 2. Uczestnik zobowiązany jest regularnie uczęszczać i przygotowywać się do zajęć.

§ 3

Czas trwania zajęć:

 1. zajęcia indywidualne z instrumentu połączone z zajęciami teoretycznymi odbywają się 1 x w tygodniu po 60 min.

§ 4

 1. Warunkiem podjęcia nauki na zajęciach muzycznych jest uiszczenie opłaty za naukę.

 2. Obowiązek zapłaty powstaje w miesiącu, w którym uczestnik rozpoczyna naukę.

 3. Opłata za zajęcia wynosi: 50 zł za godzinę. Uczestnicy są zobowiązani do terminowego wnoszenia opłat za naukę do 14 – tego każdego miesiąca, w miesiącu grudniu do dnia 21 – go na konto BS WOLBROM O/PILICA 08 8450 0005 0040 0401 3215 0001.

 4. Wprowadza się rozliczenie godzinowe, rozliczane na koniec miesiąca.

 5. Biblioteka nie pobiera opłat za miesiąc lipiec i sierpień.

 6. Brak terminowej wpłaty skutkuje zawieszeniem zajęć oraz skreśleniem uczestnika z listy.

 7. Po uregulowaniu zaległości uczestnik może ponownie brać udział w zajęciach.

§ 5

 1. Zajęcia edukacyjne odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć.

 2. O nieobecności uczestnika na zajęciach należy poinformować Instruktora osobiście lub telefonicznie na numer telefonu 883-898-838.

§ 6

 1. Nieobecność Instruktora na zajęciach skutkuje odbyciem zajęć w innym terminie.

 2. Instruktor zobowiązany jest powiadomić uczestnika zajęć o tym fakcie z jednodniowym wyprzedzeniem.

§ 7

 1. Zajęcia odbywają się tylko pod opieką Instruktora.

 2. Sprzętu dostępnego na sali należy używać tylko w sposób przeznaczony oraz pod opieką Instruktora

 3. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do słuchania poleceń Instruktora

 4. Na zajęciach należy pojawiać się punktualnie.

 5. Wszelkie problemy zdrowotne powstałe w trakcie zajęć należy bezzwłocznie zgłosić prowadzącemu.

 6. Do zajęć muzycznych w MGBP w Pilicy dopuszczane będą jedynie osoby niewykazujące objawów choroby, między innymi takich jak gorączka, kaszel, duszności.

 7. Na terenie MGBP w Pilicy mogą przebywać wyłącznie uczestnicy odbywających się właśnie zajęć oraz pracownicy i instruktorzy. Każdy wchodzący na zajęcia podać musi Instruktorowi swoje imię i nazwisko w celu weryfikacji.

 8. Na terenie MGBP w Pilicy uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk. Zapewniamy płyn do dezynfekcji. Wszyscy przebywający na terenie MGBP w Pilicy zobowiązani są do zachowania 1,5-metrowego dystansu między sobą.

 9. W przypadku zajęć muzycznych Instruktor i uczestnicy nie są zobowiązani do zakładania maseczki.

 10. Czas przebywania na terenie MGBP w Pilicy skraca się na okres niezbędny do udziału w zajęciach.

 11. Osoby niestosujące się do powyższych zaleceń pracownik MGBP w Pilicy lub Instruktor ma prawo wezwać do opuszczenia placówki.

§ 8

 1. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oznacza jego akceptację.

 2. Nieodłącznym elementem Regulaminu są Załączniki nr 1, 2 i 3.

 3. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej MGBP w Pilicy.

 4. MGBP w Pilicy zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.

ZAŁĄCZNIKI

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy
ul. Zawierciańska 12, 42 - 436 Pilica

tel.: 32 673 51 43
e-mail: biblioteka_pilica@poczta.onet.pl

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy, biblioteka Pilica
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna