Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Menu dodatkowe
Zapewniamy
 • Bogaty księgozbiór
 • Czytelnię internetową
 • Katalog księgozbioru on-line
 • Wystawy, eventy, spotkania

Kalendarz

Ciekawostki

 • Na mocy uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej w Pilicy z 1948r została utworzona Gromadzka Biblioteka Publiczna w Pilicy. Pierwszą Bibliotekarką była pracownica Urzędu Gminy Pani Kotnis ...Na mocy uchwały Gromadzkiej ... - czytaj dalej
 • Po przywróceniu naszej miejscowości praw miejskich Biblioteka nasza zmieniła swój status i stała się Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Pilicy a na jej czele od tej chwili stoi ...Po przywróceniu naszej ... - czytaj dalej
 • Obecnie organizacja biblioteki przedstawia się następująco: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy – centrala oraz dwie filie: w Sławniowie i Wierbce. Od 2014 roku Biblioteka w ...Obecnie organizacja ... - czytaj dalej

Regulamin zajęć ruchowych MGBP

Strona główna » Dla czytelnika » Regulamin zajęć ruchowych MGBP

REGULAMIN

ZAJĘĆ RUCHOWYCH - JOGA/PILATES

w MGBP w Pilicy


§ 1

Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady udziału w zajęciach oraz korzystania z pomieszczeń i sprzętu znajdującego się w Sali MGBP w Pilicy w trakcie zajęć ruchowych.

 2. Na zajęcia obowiązują zapisy drogą telefoniczną na kontakt Biblioteki 32/6735143.

 3. Przestrzeganie oraz znajomość regulaminu obowiązuje wszystkie osoby biorące udział w zajęciach.

 4. MGBP w Pilicy nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione na Sali oraz w szatni.

 5. Zajęcia są odpłatne. Uczestnik opłatę uiszcza na jego pierwszych zajęciach każdego miesiąca u wyznaczonej osoby. Koszt zajęć wynosi 30 złotych od osoby płatne z góry za miesiąc.

 6. Na każdych zajęciach podpisywana jest lista obecności, konieczna do uiszczenia należności za cały miesiąc.

 7. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 8. Uczestnik zajęć przed uczestnictwem w zajęciach wypełnia oświadczenia zawarte
  w Załączniku nr 1 i 3 do Regulaminu.

§ 2

Udział w zajęciach

 1. Zajęcia odbywają się tylko pod opieką osoby prowadzącej zajęcia.

 2. Sprzętu dostępnego na Sali należy używać tylko w sposób przeznaczony oraz pod opieką osoby prowadzącej zajęcia.

 3. Na zajęcia należy ubrać strój pozwalający na swobodne poruszanie, jogę praktykujemy boso (w szczególnych przypadkach zezwala się na praktykę w skarpetkach).

 4. Przed pierwszymi zajęciami należy poinformować osobę prowadzącą o ewentualnych problemach zdrowotnych mogących mieć wpływ na udział w zajęciach.

 5. Uczestnicy zajęć biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.

 6. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do słuchania poleceń osoby prowadzącej i nie mogą pomagać sobie nawzajem wchodzić w pozycje bez jej zezwolenia.

 7. Na zajęciach należy pojawiać się punktualnie. W przypadku spóźnienia, należy usiąść w ciszy przy wejściu i czekać aż skończy się pierwsza część zajęć, aby nie przeszkadzać innym.

 8. Zajęcia mogą się nie odbyć w przypadku chęci uczestnictwa w nich mniej niż 3 osób. Uczestnicy zajęć są informowani o odwołaniu nie później niż półtorej godziny przed ich rozpoczęciem.

 9. W zajęciach biorą udział osoby pełnoletnie. W razie udziału osób małoletnich rodzic lub opiekun prawny podpisuje zgodę na udział dziecka w zajęciach – Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 10. O nieobecności na zajęciach uczestnik informuje nie później niż dwie godziny przed ich rozpoczęciem telefonicznie lub osobiście.

 11. Każdy uczestnik ma obowiązek korzystać z własnej maty.

 12. Wszelkie problemy zdrowotne powstałe w trakcie zajęć należy bezzwłocznie zgłosić prowadzącemu.

 13. Do zajęć ruchowych w MGBP w Pilicy dopuszczane będą jedynie osoby niewykazujące objawów choroby, między innymi takich jak gorączka, kaszel, duszności.

 14. Na terenie MGBP w Pilicy mogą przebywać wyłącznie uczestnicy odbywających się właśnie zajęć oraz pracownicy i instruktorzy. Każdy wchodzący na zajęcia podać musi pracownikowi MGBP w Pilicy swoje imię i nazwisko w celu weryfikacji.

 15. Na terenie MGBP w Pilicy uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk. Zapewniamy płyn do dezynfekcji. Wszyscy przebywający na terenie MGBP w Pilicy zobowiązani są do zachowania 1,5-metrowego dystansu między sobą.

 16. W przypadku zajęć ruchowych instruktor i uczestnicy nie są zobowiązani do zakładania maseczki.

 17. Czas przebywania na terenie MGBP w Pilicy skraca się na okres niezbędny do udziału w zajęciach.

 18. Osoby niestosujące się do powyższych zaleceń pracownik MGBP w Pilicy ma prawo wezwać do opuszczenia placówki.

§ 3

Postanowienia końcowe

 1. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oznacza jego akceptację.

 2. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej MGBP w Pilicy.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.

ZAŁĄCZNIKI

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy
ul. Zawierciańska 12, 42 - 436 Pilica

tel.: 32 673 51 43
e-mail: biblioteka_pilica@poczta.onet.pl

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy, biblioteka Pilica
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna