Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biblioteka_pilica@poczta.onet.pl

32 67 351 43

Katalog on-line

O instytucji

Dokumenty

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju - 2023

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju - 2023

WSTĘP


Biblioteki – także te działające w małych miejscowościach – należą obecnie do instytucji, które muszą na nowo zdefiniować swoją rolę w społecznościach, na rzecz których działają. Coraz łatwiejszy dostęp do informacji i wiedzy przez Internet, a także spadek czytelnictwa „papierowych” książek i prasy wywiera istotny wpływ na ich tradycyjne funkcje. Tempo zmian zachodzących w globalnym świecie powoduje, iż ludzie muszą nieustannie adaptować się do nowych warunków, co z kolei skutkuje koniecznością uczenia się przez całe życie. Kompetencje zdobyte w szkole czy na uczelni nie wystarczają już do tego, by odnosić sukcesy zawodowe czy być aktywnym obywatelem. Stałe ich doskonalenie, innowacyjność i kreatywność stają się podstawą rozwoju – społeczeństwo wiedzy. Wiele wysiłku wymaga też nadążanie za zmianami, jakie wynikają z rozwoju technologii komunikacyjnych i informacyjnych, a ich skutki społeczne trudno w pełni przewidzieć. Na warunki działania bibliotek wpływa też polityka kulturalna państwa, a także zainteresowanie kulturą ze strony władz regionalnych i lokalnych oraz ich działania w tej dziedzinie.

Na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym biblioteki publiczne stały się lokalnymi instytucjami kultury, których organizatorem jest samorząd gminy. Ze względu na niestabilną sytuację finansową biblioteki aby wykonać swoje zadania muszą teraz szukać środków na odpowiednie funkcjonowanie poza organem sprawującym nad nim kontrolę. Gmina, jako organizator, zobowiązana jest do zapewnienia środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania, Środki te, to zazwyczaj środki ograniczone, dlatego zadaniem biblioteki,  jej dyrektora oraz pracujących w niej osób jest pozyskiwanie dodatkowych środków pochodzących z:

 • Programów przyznawanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego;
 • Innych programów przyznawanych przez stowarzyszenia, fundacje, banki i firmy;
 • Grantów oferowanych przez instytucje działające w zakresie kultury;
 • Od sponsorów.

W tej sytuacji, aby jak najlepiej wywiązywać się z roli instytucji publicznej, biblioteki powinny stale poszukiwać nowych sposobów odpowiadania na zmieniające się potrzeby mieszkańców. Muszą też umieć wykazać sens swego istnienia pokazując, w jaki sposób przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych, którym służą.

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PILICY działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotece (tekst jednolity w Dz.U. 2022 poz. 2393);
 • Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity w Dz.U. 2020 poz. 194);
 • Ustawy z dnia 8 marca 1998 roku o samorządzie gminy (tekst jednolity w Dz.U. 2023 poz. 40);
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz.U. 2022 poz. 1634);
 • Statutu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy (Uchwała Nr VIII/24/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy, Uchwała Nr XXIX/178/2021 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy).

Podstawą działania Biblioteki jest wysokość dotacji przyznanej przez Organizatora. Od niej zależy nie tylko wielkość i jakość lokali bibliotecznych, liczba zakupionych książek, stan sprzętu ale także zasób kadr. W związku z tym powinna w swych działaniach uwzględniać kierunki rozwoju gminy, potrzeby jej mieszkańców, a także ściśle współpracować z innymi gminnymi instytucjami.

Instytucja musi stworzyć własny program dostosowany do warunków lokalnych uwzględniający jego samorozwój, wewnętrzne doskonalenie, z położeniem nacisku na rozwijanie umiejętności, porozumiewania się i współpracę. Dzisiejsze funkcjonowanie biblioteki winno być oparte na partnerstwie i dialogu. Od kilku lat daje się zauważyć proces wiązania i wzmacniania więzi instytucji kultury ze środowiskiem lokalnym, integracji ich zadań z potrzebami najbliższego regionu. Biblioteka to dla mnie centrum aktywności życia społeczno-kulturalnego, miejsce bez barier integrujące środowisko lokalne, przyjazne dla wszystkich mieszkańców gminy, w którym mogą oni realizować swoje zainteresowania, twórczo spędzać wolny czas, zdobywać wiedzę oraz korzystać z różnych form rozrywki.

MISJA, WIZJA, CELE


MISJA

Biblioteka jest przyjaznym, bezpiecznym i ogólnodostępnym miejscem dla każdego. Główną misją jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych wśród mieszkańców gminy Pilica poprzez zapewnienie dostępu do bogatego księgozbioru. Utrzymanie najwyższego, profesjonalnego poziomu świadczonych usług w oparciu o najnowsze technologię, a dzięki nim zapewnienie dostępu do informacji oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury lokalnej społeczności. Budowanie pozytywnego wizerunku w swoim środowisku i na zewnątrz oraz wzmacnianie tożsamości kulturowej społeczności na poziomie lokalnym i regionalnym przyczyniając się do jej integracji.

WIZJA

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy stanie się ogólnodostępnym ośrodkiem informacji, komunikacji społecznej i kultury, otwartym na ludzi i wiedzę. Instytucją w pełni korzystającą z innowacyjnych rozwiązań i kreującą przyszłość. Ściśle współpracującą z samorządem, innymi instytucjami kultury, placówkami oświaty, organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi działaczami. Chcemy być biblioteką szanującą i pielęgnującą tradycję regionu, integrując jednocześnie społeczność lokalną dzięki różnorodnej ofercie wydarzeń kulturalnych organizowanych dla wszystkich grup społecznych i wiekowych. Być miejscem przyjaznym, które dostarcza wiedzy, inspiruje i rozbudza zainteresowania, otwartym na potrzeby społeczeństwa, wspierającym rozwój osobisty, miejscem w którym każdy może atrakcyjnie spędzić czas.

ZASOBY LOKALOWE

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod numerem 3, prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy w Pilicy. Organizatorem Biblioteki jest Miasto i Gmina Pilica. Siedzibą Biblioteki jest miasto Pilica, a terenem jej działalności miasto i gmina Pilica. Siedziba główna Biblioteki zlokalizowana jest w Pilicy (42-436), przy ul. Zawierciańskiej 12 – aktualnie trwa tam generalny remont w związku z czym siedzibą tymczasową dla Centrali jest Ratusz na placu Mickiewicza 50 w Pilicy. Ponadto w jej skład wchodzą dwie filie: Filia Nr 1 w Wierbce przy ul. Kościelnej 8 oraz Filia Nr 3 w Sławniowie przy ul. Długiej 118. Placówki te tworzą sieć w zakresie usług bibliotecznych, informacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców miasta i gminy Pilica.

ZASOBY LUDZKIE

W Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Pilicy wraz z Filiami zatrudnione jest 9 osób. Pracownicy działalności bibliotekarskiej to 5 osób (dyrektor, trzech bibliotekarzy i pomoc biblioteczna), jeden pracownik administracyjny, dwóch pracowników gospodarczych oraz jeden instruktor artystyczny, którzy stanowią łącznie 8,5 etatu. W związku ze zmieniającą się rolą biblioteki oraz potrzebą posiadania konkretnych umiejętności i kompetencji, mobilizuje się pracowników do udziału w szkoleniach, konferencjach, warsztatach.

ZASOBY SPRZĘTOWE

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy jest dobrze wyposażona w sprzęt komputerowy. W roku 2021 w ramach projektu „Cyfrowi eksperci” udało się pozyskać dla Biblioteki 6 tabletów, kamerę cyfrową, 3 gry edukacyjne oraz 5 robotów interaktywnych. W ramach udziału w 4. rundzie Programu Rozwoju Bibliotek otrzymaliśmy laptopa, tablet oraz kamerę internetową. Ponadto Biblioteka stale dąży do uruchomienia programu automatyzacji procesów bibliotecznych, w tym elektroniczną obsługę czytelników opartą na systemie SowaSQL Premium.

ZASÓB TRADYCYJNY – KSIĘGOZBIÓR

Biblioteka gromadzi księgozbiór dla wszystkich grup czytelników z różnych dziedzin wiedzy – literatura pisarzy polskich i obcych, literatura dla dzieci i młodzieży, literatura popularno-naukowa ze wszystkich dziedzin wiedzy, bogaty zestaw lektur szkolnych, a w czytelni encyklopedie, leksykony, słowniki i albumy. Księgozbiór Biblioteki na koniec roku 2022 wyniósł 37 464 książki.

NOWOCZESNE NOŚNIKI

Legimi – W MGBP w Pilicy dostępne są kody do serwisu Legimi, dzięki którym czytelnicy mogą czytać książki elektroniczne całkowicie za darmo. Usługa Legimi została wprowadzona w połowie 2021 roku. Aktualnie Biblioteka wydaje po 5 kodów miesięcznie, od lipca liczba to wzrośnie do 10 kodów miesięcznie. Na platformie dostępnych jest ponad 60 000 tytułów do wypożyczenia.

Academica – Biblioteka w 2021 roku dołączyła do systemu wypożyczeń międzybibliotecznych ACADEMICA. To bezpłatna, pełno tekstowa baza polskich publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy, tekstów, artykułów, podręczników, skryptów.

CZYTELNICY

Na koniec 2022 roku w Bibliotece było zarejestrowanych 883 użytkowników.

DZIAŁANIA NA RZECZ MIESZKAŃCÓW

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy dostosowuje godziny otwarcia, tak aby jej usługi były łatwo dostępne dla wszystkich mieszkańców, zarówno w godzinach porannych jak i popołudniowych. Od 2022 roku prowadzi również dyżury w soboty – w 2022 roku było to 14 sobót w roku, w 2023 roku liczba to wzrosła do 26 sobót. Jako instytucja publiczna jest dostępna dla wszystkich mieszkańców niezależnie od ich statusu społecznego, zamożności, sprawności ruchowej i intelektualnej, wykształcenia, narodowości. Każdy mieszkaniec powinien mieć prawo do korzystania z wszystkich zasobów i usług biblioteki.

Instytucja traktuje wszystkich mieszkańców z szacunkiem i tworzy przyjazną atmosferę, by użytkownicy chętnie do niej wracali. Biblioteka zapewnia różnorodne formy dostępu do informacji i wiedzy poprzez zbiory biblioteczne i oraz nowe technologie. Informacje te, wiedza oraz zasoby kultury powinny być rzetelne, neutralne, aktualne i niepodlegające cenzurze. Biblioteka musi zapewniać różnorodność form dostępu do informacji i wiedzy oraz treści kultury poprzez zbiory biblioteczne oraz technologie komunikacyjne i informacyjne, a osobom mającym różnego rodzaju trudności w korzystaniu z jej zasobów zapewnić odpowiednie wsparcie. Być otwarta na nowe idee i metody pracy, pomaga mieszkańcom w samorealizacji i włączeniu się we wspólne projekty i przedsięwzięcia. Chętnie podejmuje współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami, które swoim działaniem wspierają samorozwój mieszkańców, upowszechniają kulturę.

Wartości to podstawowe zasady, które biblioteka przyjmuje jako instytucja publiczna. Określają, co dla biblioteki jest ważne, jakimi przekonaniami kieruje się w swoich działaniach. Wpływają na to, dla kogo i jak działa, w jaki sposób i jakie usługi świadczy. W moim przekonaniu podstawową wartością, którą powinna kierować się biblioteka, jest służba mieszkańcom, rozumiana jako zaspokajanie ich potrzeb rozwojowych (zarówno jednostek, jak i grup, organizacji, instytucji, społeczności jako całości). Chodzi tu o odpowiadanie na potrzeby uświadomione, jak i o pomoc w odkrywaniu tych potrzeb, których społeczność nie jest świadoma, a które przyczyniają się do jej rozwoju.

Istotne jest, aby wartości były akceptowane i jednakowo rozumiane przez cały zespół biblioteczny – tylko wówczas będą rzeczywistym punktem odniesienia dla podejmowanych decyzji i działań. Sens wartości, takich jak np. „służba mieszkańcom”, nie jest oczywisty, dlatego potrzebna jest dyskusja w zespole bibliotecznym, co one oznaczają, a następnie przełożenie ich na język praktyki.

To, do jakich wartości biblioteka się odwołuje, wpływa na sposób jej funkcjonowania jako instytucji. Jeśli biblioteka jako swoją wartość przyjmie dostępność dla wszystkich grup mieszkańców, to będzie stale sprawdzać, czy jakieś grupy nie mają utrudnionego dostępu do zasobów biblioteki np. z powodu niepełnosprawności czy nieumiejętności posługiwania się komputerem. Jeśli biblioteka takie trudności stwierdzi, wówczas podejmie działania, aby je wyeliminować poprzez dostarczanie książek osobom niepełnosprawnym, umożliwienie ich zamawiania przez e-mail lub telefon, budowę podjazdu dla wózków. Z kolei dla tych, którzy nie potrafią obsługiwać komputera, zaoferuje odpowiednie kursy czy instruktaż.

Biblioteka publiczna winna działać na rzecz wzrostu zaufania i współpracy pomiędzy mieszkańcami oraz różnymi grupami, organizacjami i instytucjami w społeczności lokalnej. Ma za zadanie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i powinna przyczyniać się do budowania tożsamości wspólnoty lokalnej.

Biblioteka publiczna musi być związana z trzema sferami działalności:

 • sferą usług informacyjnych społeczeństwa,
 • sferą działalności edukacyjnej, wspomagającej instytucjonalny system kształcenia poprzez promocję czytelnictwa i zapewnianie dostępu do informacji koniecznej do samokształcenia,
 • sferą animacji kultury w środowiskach lokalnych.

W środowisku lokalnym, w którym działa, powinna pełnić rolę centrum edukacyjno-kulturowego. Główne zadania biblioteki to zapewnienie dostępu do różnorodnych zasobów informacyjnych, wspieranie nauki, edukacji, kultury, rozwoju społeczności oraz inicjacja różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych.

Oto kilka głównych zadań, które realizuje biblioteka:

 • Udostępnianie materiałów bibliotecznych: Biblioteki gromadzą szeroki wybór materiałów, takich jak książki, czasopisma, gazety, e-booki, audiobooki, filmy, muzyka i wiele innych. Zadaniem biblioteki jest udostępnianie tych materiałów
  w sposób, który umożliwia korzystanie z nich przez społeczność.
 • Wypożyczanie i zwrot materiałów: Biblioteki umożliwiają użytkownikom wypożyczanie i korzystanie z zasobów na określony czas. W ramach tego zadania biblioteka prowadzi system wypożyczeń, zbiera informacje o wypożyczonych materiałach i nadzoruje ich zwrot.
 • Pomoc w poszukiwaniu informacji: Bibliotekarze są szkoleni w zakresie wyszukiwania informacji i pomagają użytkownikom w znalezieniu potrzebnych zasobów. Mogą udzielać porad dotyczących korzystania z katalogu bibliotecznego, baz danych, katalogów internetowych i innych narzędzi do wyszukiwania informacji.
 • Organizacja programów edukacyjnych i kulturalnych: Biblioteki często organizują różnorodne programy edukacyjne, takie jak warsztaty pisarskie, spotkania autorskie, prelekcje, pokazy filmów i wystawy. Wspierają one rozwój umiejętności czytelniczych, edukację społeczną, kreatywność i rozwój intelektualny społeczności.
 • Wspieranie czytelnictwa i promowanie literatury: Biblioteki odgrywają ważną rolę w promowaniu czytelnictwa i zachęcaniu do korzystania z literatury. Mogą organizować programy czytelnicze, konkursy, kampanie promocyjne i wydarzenia, które mają na celu zwiększenie zainteresowania czytaniem wśród różnych grup wiekowych.
 • Dostęp do komputerów i internetu: W dzisiejszym cyfrowym świecie biblioteki pełnią rolę dostawców dostępu do komputerów i internetu dla tych, którzy nie mają takiego dostępu w domu. Zapewniają miejsce, gdzie można korzystać
  z komputerów, drukarek, skanerów i innych narzędzi cyfrowych.
 • Konserwacja i przechowywanie zbiorów: Biblioteki dbają o zachowanie i konserwację swoich zbiorów, zarówno tych tradycyjnych, jak i cyfrowych. Przechowują materiały w odpowiednich warunkach, podejmują działania konserwatorskie

Warto podkreślić, że pełne zaangażowanie się w realizację wizji rozwoju jest możliwe tylko wówczas, gdy w jej wypracowanie włączony jest cały zespół, a także otoczenie biblioteki – samorząd, partnerzy, mieszkańcy.

Biblioteka – jako organizacja ucząca się – powinna stale doskonalić swoje działania. Zwracać się do mieszkańców z prośbą o informację zwrotną na temat świadczonych przez siebie usług i wykorzystywać ją do podnoszenia ich jakości. Dbać o rozwój swoich pracowników, umożliwia im uczenie się od siebie nawzajem i korzystanie z różnych form doskonalenia zawodowego.

CELE ROZWOJOWE

 1. Wzmocnienie roli biblioteki publicznej w środowisku lokalnym. Optymalizacja struktury organizacyjnej biblioteki dostosowana do oczekiwań lokalnej społeczności oraz kierunków rozwoju miasta i gminy.
 2. Budowanie wizerunku biblioteki jako miejsca dostępnego i przyjaznego dla wszystkich – podnoszenie prestiżu oraz rzecznictwo.
 3. Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, przy jednoczesnym stymulowaniu jej aktywności zawodowej.
 4. Poprawa warunków lokalowych, modernizacja budynku oraz podnoszenie standardu pomieszczeń, zwiększenie estetyki oraz funkcjonalności.
 5. Stworzenie prężnego ośrodka życia kulturalno-oświatowego miasta i gminy.
 6. Partnerstwo i współpraca z innymi instytucjami i stowarzyszeniami – budowanie trwałych relacji ze środowiskiem lokalnym.

Realizacja głównego celu biblioteki, jakim jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnej, wymaga badania potrzeb tej społeczności, a także pomagania mieszkańcom w odkryciu potrzeb, których znaczenia dotychczas sobie nie uświadamiali. Badanie potrzeb jest procesem stałym, a jego efekty wpływają na ewentualne zmiany w planach rozwoju biblioteki. W małych społecznościach jaką jest gmina Pilica poznawanie potrzeb nie wymaga stosowania skomplikowanych metod badawczych. W wielu przypadkach wystarczą nieformalne rozmowy z mieszkańcami – zarówno korzystającymi z usług biblioteki, jak i z tymi, którzy aktualnie z tych usług nie korzystają. Źródłem wiedzy o potrzebach mogą być także kontakty z lokalnymi liderami, przedstawicielami grup nieformalnych, instytucji i organizacji, które zwykle same gromadzą tego typu informacje i chętnie się nimi dzielą.

Biblioteka winna informować mieszkańców i partnerów, zwłaszcza władze lokalne, poprzez jakie działania odpowiada na ważne potrzeby społeczności i jak efektywnie wykorzystuje posiadane zasoby. Korzystając z publicznych środków ma obowiązek zachowania przejrzystości. Budżet biblioteki i sprawozdania z jego realizacji powinny być dostępne dla mieszkańców i poddane społecznej kontroli. Biblioteka prowadzi działania w oparciu o jawne zasady, normy, regulaminy i odpowiada na pytania mieszkańców dotyczące ewentualnych niejasności. Plan rozwoju biblioteki i inne dokumenty planistyczne są dostępne publicznie i mogą być komentowane przez mieszkańców i lokalnych partnerów. Ponadto biblioteka powinna aktywnie współkształtować lokalne strategie rozwoju tak, aby uwzględniały rolę bibliotek w realizowaniu np. potrzeb wspólnoty związanych z rozwojem kapitału ludzkiego i społecznego. Na potrzeby m.in. rzecznictwa biblioteka winna gromadzić dane na temat efektów swoich działań i potrafić je skutecznie wykorzystywać wspierając działania komunikacyjne.

Zmieniające się potrzeby społeczności lokalnej, a także szybki rozwój nowoczesnych technologii stanowiących jedno z podstawowych narzędzi pracy bibliotekarzy, wymagają stałego doskonalenia kompetencji wszystkich pracowników biblioteki. Planowanie rozwoju zawodowego powinno być wypadkową osobistych zdolności, potrzeb i zainteresowań poszczególnych członków zespołu oraz misji, wizji, celów i działań zapisanych w planie rozwoju biblioteki. Takie podejście przyczyni się także do wzrostu motywacji pracowników, a w efekcie wzmocnienia potencjału biblioteki.

Biblioteka powinna być miejscem, gdzie odbywa się najwięcej wydarzeń kulturalnych gminy. Głównym celem będzie więc stworzenie miejsca, służącego mieszkańcom na wszelkie możliwe sposoby, nie tylko do wypożyczania książek czy prasy. To tutaj, przy odpowiednim dofinansowaniu organizacji rządowych, pozarządowych oraz prywatnych sponsorów czy wolontariuszy można stworzyć centrum wiedzy i kultury. Jako jedyna biblioteka w gminie ma też obowiązek promować lokalnych twórców, wspierać działania integrujące społeczność lokalną. Ponieważ już dziś modernizuje infrastrukturę to w niedalekiej przyszłości możliwe jest stworzenie w niej prężnie działającego ośrodka życia lokalnego.

Na ogół w małych społecznościach żadna instytucja czy organizacja nie ma zasobów wystarczających do tego, by samodzielnie realizować bardziej złożone działania. Współpraca jest więc czymś naturalnym, wzmacniającym potencjał wszystkich partnerów i umożliwiającym podnoszenie jakości usług świadczonych mieszkańcom Pilicy. Partnerstwa to także forma budowania kapitału społecznego wspólnoty lokalnej. Biblioteka – kierując się dobrem społeczności – winna dbać o dobre relacje z innymi lokalnymi organizacjami i instytucjami, grupami nieformalnymi, liderami, a także przedsiębiorcami. Wspólna realizacja działań może odbywać się zarówno w ramach współpracy nieformalnej, jak i w postaci bardziej sformalizowanych partnerstw, działających w oparciu o podpisane przez wszystkich dokumenty. Innym pomysłem na formalizację współpracy osób skupionych wokół biblioteki jest powołanie stowarzyszenia, dzięki któremu biblioteka poszerzy swoje możliwości działania. Istotnym wzmocnieniem potencjału biblioteki jest też współpraca z wolontariuszami. Biblioteki w małych społecznościach nie mają zazwyczaj wystarczającej liczby pracowników, by wszystkie działania realizować samodzielnie. Ponadto angażowanie wolontariuszy może też być dla nich samych doskonałą okazją do rozwoju.

PODSUMOWANIE


Atutem Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy jest dotychczasowe zarządzanie instytucją. Stanowi to doskonałą podstawę do podnoszenia jakości funkcjonowania jednostki. Ostatnie 3 lata pozwalają pozytywnie patrzeć w przyszłość. Interdyscyplinarne podejście do zadań ułatwi współpracę mieszkańców z personelem biblioteki, ale również bezpośrednio wpłynie na jeszcze większe zintegrowanie placówki ze środowiskiem. Nadmienić należy również, że wykwalifikowana kadra utrzymuje wysoki poziom pracy, co daje duże możliwości rozwoju instytucji w każdym kierunku.

Aby świadomie kształtować przyszłość kultury potrzebna jest zarówno znajomość naszej historii i tradycji, jak i jasnej wizji celu, do którego chcemy dążyć. Planując naszą pracę powinniśmy sobie stale odpowiadać na pytania: dokąd zmierzamy, jakie są nasze atuty, jakie słabości, co jest dla nas istotne, jaki obraz chcemy przekazać otoczeniu? Możliwości rozwoju biblioteki publicznej w dzisiejszym świecie jest niezliczona wręcz ilość. Istnieje także wiele sposobów na pozyskanie środków na realizację wyznaczonych celów. Konieczne staje się umiejętne pozyskiwanie owych środków na funkcjonowanie niezależne tylko od jednostek samorządowych. Najważniejsze to nie zapomnieć, jak ważna jest biblioteka i jej rola
w dzisiejszym świecie.

Koncepcja pracy biblioteki nie może być sztywnym, formalistycznym dokumentem – powinna pomagać w kreatywnym i wizjonerskim podążaniu w przyszłość, aby służyła społeczności miasta i gminy Pilica. Cele, które należy stawiać winny być ambitne i stanowić swego rodzaju wyzwanie. „Kto chce szuka sposobu, kto nie chce szuka powodu” – zamierzam szukać sposobów na coraz bardziej efektywne funkcjonowanie Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy do momentu, aż będzie utożsamiana ze słowami:

„Biblioteka to nie tylko zbiór książek, to także centrum życia, podstawowe ogniwo społeczeństwa. Biblioteka zawsze stanowiła jądro cywilizacji. To była przestrzeń, która formowała całą resztę - tradycję i pamięć, rozum i postęp.”

/Pracownicy Biblioteki Raczyńskich i Członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich/

W naszej bibliotece

Bogaty księgozbiór

Bogaty księgozbiór

Czytelnia internetowa

Czytelnia internetowa

Katalog księgozbioru on-line

Katalog księgozbioru on-line

Wystawy, eventy, spotkania

Wystawy, eventy, spotkania

Przydatne linki

W najbliższym czasie
nie ma żadnego wydarzenia.

Biblioteka w liczbach

0

Zbiorów bibliotecznych

0

Zadowolonych czytelników

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Logo serwisu.

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Pilicy

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia